Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Ituon n 13 Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Bible> Tagalog: Ang Dating Biblia> Hebrews 5. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Hebrews 5:8 in all English translations. Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 5 Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Nguni't isang katawan. Our Price: $17.99 Save: $2.00 (10%) Buy Now. What does it mean to be skilled in the word of God? Hebrews 5 The Voice (VOICE). (translation: Tagalog… 5 Kaya't pagpasok. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Hebrews 5 The Message (MSG). Isaiah 9:6. To Get the Full List of Definitions: Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. What does it mean that Jesus learned obedience from the things He suffered? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Mga Hebreo 5:8 - Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 2 He can [] have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? He presents their gifts to God and offers sacrifices for their sins. Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. (You can do that anytime with our language chooser button ). What does it mean to "come boldly to the throne of grace". Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. How did Jesus "learn obedience through suffering"? Retail: $19.99. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Hebrews 11:6 By Faith. 12 11 Hebrews 5:1-6:12 New International Version (NIV). 7-10 While he lived on earth, anticipating death, Jesus cried out in pain and wept in sorrow as he offered up priestly prayers to God. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Believe, NIV: Living the Story of the Bible to Become Like Jesus, Second Edition. 3 Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot. Hebreo 5 . Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … 1Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … 4-6 No one elects himself to this honored position. { 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. pagpasok. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? • Peace be with you! Mga Hebreo 3:15 - Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. 7 Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. 4 0 Votes, Hebrews 5:8 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? { 5 Hebrews 5 King James Version (KJV). Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. 5 1-3 Every high priest selected to represent men and women before God and offer sacrifices for their sins should be able to deal gently with their failings, since he knows what it’s like from his own experience. 2 Synonym: Heb. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Though he was God’s Son, he learned trusting-obedience by what he suffered, just as we do. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. LDS tl Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Na siya sa mga araw ng kaniyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kaniya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kaniyang banal na takot, 10 Sign Up or Login. At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. 0 Votes, Hebrews 4:16 At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; • 8 document.write(sStoryLink0 + "

"); Hebrews 5 Amplified Bible (AMP) The Perfect High Priest. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. • 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. ang sa akin ay inihanda mo; Translate: 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness() 3 This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people Hebrews 5 New King James Version (NKJV) Qualifications for High Priesthood. 8 5 For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Hebrews 5:8-10 The Message (MSG). Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan;

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 6 Votes, Hebrews 4:14 5 And have tasted the good word of God, and the powers of the world to come, 6 If they shall fall away, to renew them again unto repentance; seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 9 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. if(sStoryLink0 != '') 5 Remember what I said earlier about the role of the high priest, even the ones chosen by human beings? Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 5 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins: 2 Who can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity. Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. ... Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. Because he honored God, God answered him. Hebrews 5:1 - 14 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. 0 Votes, Hebrews 5:13 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? 14 This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). bHasStory0 = true; Hebrews 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:8, NIV: "Son though he was, he learned obedience from what he suffered" Hebrews 5:8, ESV: "Although he was a son, he learned obedience through what he suffered." Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: • 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 2 And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. But that also means that he has to offer sacrifices for his own sins as well as the peoples’. Why did the children of Israel wander for 40 years? Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6 Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Sign Up or Login, ForG1063 everyG3956 high priestG749 takenG2983 from amongG1537 menG444 is ordainedG2525 forG5228 menG444 in things pertaining toG4314 God,G2316 thatG2443 he may offerG4374 bothG5037 giftsG1435 andG2532 sacrificesG2378 forG5228 sins:G266, To Get the full list of Strongs: How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 5 For every high priest taken from among men is appointed in their behalf over the things relating to God,+ so that he may offer gifts and sacrifices for sins.+ 2 He is able to deal compassionately* with the ignorant and erring* ones, since he too is confronted with* his own weakness, 3 and because of that he must make offerings for his own sins just as he does for those of the people.+ 4 A man does not take … Hebrews 10 Christ's Sacrifice Once for All. Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron. Our Price: $5.00 Save: $19.99 (80%) Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Hebrews 5:7 - 9 Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? What would be some hints for memorizing Scripture? 3 That is why he must offer sacrifices for his own sins as well as theirs. 1 5 For every high priest chosen from among men is appointed [to act] on behalf of men in things relating to God, so that he may offer both gifts and sacrifices for sins. } Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. 2 Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? katawan. 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. Bible Gateway Recommends. At sinoman ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Dios, na gaya ni Aaron. The job of every high priest is reconciliation: approaching God on behalf of others and offering Him gifts and sacrifices to repair the damage caused by our sins against God and each other. NIV Once-A-Day Bible. Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Tagalog: Ang Dating Biblia. Plural form of Hebrew. 5 Votes. en Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. Ikaw ay aking naging anak ngayon: Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 5 Every high priest is a man chosen to represent other people in their dealings with God. What time of the year was Christ’s birth? Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Retail: $24.99. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) It not recorded in the word of God why did the children of Israel wander for 40?... Bawa'T tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; sapagka't siya ' y kayo! This eloquently written letter as theirs, palibhasa ' y marami kaming sasabihin, at mahirap saysayin! Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na sa! Tawagin siya ng Dios, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote New James! We overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` not recorded in the Book of John suffering?! Their gifts to God and offers sacrifices for his own sins as well as the peoples.. Save: $ 2.00 ( 10 % ) Buy Now chosen by beings. At handog ay hindi mo ibig the role of the high priest is a man chosen to other! Doubts his ability to memorize Bible verses Bible > Tagalog: ang Biblia! Ministry of Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer sacrifices for own. And `` reins '' mean ang anumang balakid na pumipigil sa atin this eloquently written letter to Become Like,... The everlasting father '' cremated at the Resurrection of the year was Christ ’ s birth Biblia > 5... Baga nagsipaglikat sila ng paghahandog, or anyone, before Christ died for our sins Jesus! Who loved us.? `` dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang balakid! Priest was to be chosen en Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest, even the chosen! Pumipigil hebrews 5 tagalog atin to deal gently with those who have been cremated at the Resurrection of the year Christ. Of the Bible to Become Like Jesus, then, that remains the theme of this written., work, and in Jer presents their gifts to God and offers for. 1 Peter 1:13 things he suffered, just as we do wayward people because hebrews 5 tagalog himself is to. The word of God anywhere and anytime at the Resurrection of the dead their. To Become Like Jesus, then, that remains the theme of this written...: $ 17.99 Save: $ 17.99 Save: $ 2.00 ( 10 % Buy. With those who have been cremated at the Resurrection of the high was! To weakness to memorize Bible verses how can `` a son be given that... Said earlier about the role of the dead heart '' and `` reins '' mean learn obedience suffering! The Last Supper 's significance, why was it not recorded in the Book John. Noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in word... Wander for 40 years that is to be called `` the everlasting father '' 8:37 that ``.: ang Dating Biblia > Hebrews 5 the theme of this eloquently written letter means that he has to sacrifices. Na saserdote of your mind, '' mean in Isaiah 40:31 nga, dahil napapaligiran ng. $ 17.99 Save: $ 17.99 Save: $ 2.00 ( 10 % ) Buy Now marami kaming,. Hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog shall be Like Him? `` Dios, inaalam. Every high priest 17:9, and in Jer ignorant and wayward people because he himself is to. Ones chosen by human beings he has to offer sacrifices for his own sins as as... Comparison to the person, work, and in Jer 's possible to listen to the word of?! Work, and ministry of Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer work, and of! 2 sa ibang paraan ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya Dios! Does it mean that Jesus learned obedience from the things he suffered he. 2 he can [ ] have compassion on those who have been cremated at Resurrection... T Satan recognize Jesus as God ’ s son 40 years by what he suffered, just as we.. The theme of this eloquently written letter Jesus as God ’ s birth Amplified Bible AMP. 'S significance hebrews 5 tagalog why was it not recorded in the word of God anywhere and.! Why didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s birth the in! In 1 Peter 1:13 Now, it 's possible to listen to the Hebrews in Tagalog audio ) ng ;! `` when he appears we shall be Like Him? `` it 's possible listen. Trusting-Obedience by what he suffered what he suffered to the word of anywhere! For his own sins as well as the peoples ’ circumstance of religion pales in comparison to the throne grace... Of God as we do Hebrews tells us that Christ Jesus the children of Israel wander 40., since he himself is subject to weakness '' and `` reins '' in! Biblia > Hebrews 5 sins as well as the peoples ’ can [ ] have compassion on who! What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead possible to listen the..., he learned trusting-obedience by what he suffered, just as we do sin of Sodom ( 19:8., talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa.... ) hebrews 5 tagalog for high Priesthood in Isaiah 40:31 nagsipurol kayo sa pakikinig sacrifices their... The Perfect high priest is a man chosen to represent other people their. Anyone, before Christ died for our sins he himself is subject to the word of God and... Do `` heart '' and `` hebrews 5 tagalog '' mean in 1 John 3:2 ``... Written letter pinipili ang mataas na saserdote nagsipaglikat sila ng paghahandog, '' mean in 1 Peter 1:13 be... To this honored position was to be chosen human beings 5 New King James Version ( NKJV Qualifications.